ÚVOD

POPIS

HARMONOGRAM

KONTAKTY

TÝM

PUBLIKACE

INTRANET

Mobilní sběr prostorových dat pro mapovaní v reálném čase

je projekt Akadamie věd České republiky Informační společnost,
tématického programu "II. Národní program výzkumu - TP2"

Cílem řešeného projektu je vytvořit základní infrastrukturu pro on-line vkládání prostorových dat zájmovými skupinami prostřednictvím mobilních zařízení. Řešiteli bude vytvořena serverová služba, která bude tvořit rozhraní mezi distribuovaným GIS a mobilním zařízením uživatele. Služba také poskytne možnost interaktivních korekcí vkládaných údajů přímo v terénu a výrazně usnadní a zrychlí proces aktualizace dat v GIS.


POPIS DÍLČÍCH ÚLOH


WPO Koordinace projektu - Úlohou je správa výzkumného záměru, finalizace výstupů a harmonizace prací.
Řešitel: MU
Výstupy: roční zprávy, podrobný harmonogram prací na následující rok, příprava závěrečné zprávy projektu a publikace o výsledcích projektu.

WP1 Analýza činností při vkládání dat v mobilním prostředí a vytvoření kognitivního modelu - Na základě existujících metodik, dotazů expertů provádějících sběr dat a terénních experimentů bude vytvořen kognitivní model vkládání geodat v mobilním prostředí.
Řešitel: MU, LESPROJEKT
Výstupy: popis kognitivního modelu vkládání dat.

WP2 Návrh metadatové struktury pro vkládání dat v mobilním prostředí - Na bázi ISO standardů ISO 191xx a analýzy vstupních parametrů při mobilním mapování bude vytvořena specifická metadatová struktura. Navazuje na WP1 a je koordinován s WP3.
Řešitel: MU
Výstupy: návrh metadatové struktury pro sběr dat v mobilním prostředí.

WP3 Návrh rozšíření komunikačního protokolu pro vkládání dat v mobilním prostředí - Na bázi existujících, příp. pracovních standardů OGC pro internetovou komunikaci bude vytvořen specifický protokol ve formátu XML. Navazuje na WP1 a je koordinován s WP2.
Řešitel: LESPROJEKT
Výstupy: návrh komunikačního protokolu mezi mobilním zařízením pro sběr dat a distribuovaným GIS.

WP4 Návrh komponent náčrtového systému - Bude vytvořena soustava grafických komponent pro záznam prostorové konfigurace v terénu pro účely mapování. Grafické komponenty budou propojeny s makrojazykem na bázi XML pro popis prostorové konfigurace. Navazuje na WP1, WP2 a WP3.
Řešitelé: MU
Výstupy: návrh soustavy komponent pro tvorbu mapovacích náčrtů, návrh makrojazyka pro záznam prostorové komunikace pro účely mapování.

WP5 Vytvoření klientské aplikace pro zpracování fyzicky definovaného mapování - Návrh specifické aplikace sloužící ke snímání, zaznamenávání a vyhodnocování pohybu mobilního zařízení s GPS přijímačem při mapování vybraného jevu. Navazuje na WP1, WP2 a WP3. Koordinována s WP8.
Řešitelé: VÚGTK, LESPROJEKT
Výstupy: SW aplikace pro mobilní zařízení spolu s dokumentací.

WP6 Vytvoření systému pro on-line zařazení fotodokumentace do geodatabáze - Bude vytvořena metodika, klientský SW a serverová služba (s příslušnou dokumentací) pro zpracování fotodokumentace pořízené v terénu v reálném čase. Navazuje na WP1, WP2 a WP3. Koordinována s WP8.
Řešitelé: MU, VÚGTK, LESPROJEKT
Výstupy: metodika integrace fotodokumentace do GIS, klientská aplikace pro ohodnocení fotodokumentace lokalizačními a kvalitativními parametry, serverová služba pro zařazení ohodnocené fotodokumentace do GIS.

WP7 Návrh dynamické kartografické vizualizace pro podporu vkládání dat - Předmětem je vytvoření symboliky a generalizačních schémat, spolu s návaznými postupy exploratorní analýzy pro účely vkládání dat pomocí mobilních zařízení. Navazuje na WP1 a je koordinován s WP4, WP5, WP6, WP10 a WP11.
Řešitelé: MU
Výstup: knihovna symbolů, soubor generalizačních schémat, soubor postupů exploratorní analýzy, soustava pravidel pro adaptaci kartografické vizualizace.

WP8 Kategorizace, zpracování a zpřesnění údajů z GPS - Kvalitativní vyhodnocení existujících GPS přijímačů využitelných pro mobilní sběr dat a návrh metodiky pro jejich zpřesnění.
Řešitel: VÚGTK
Výstupy: přehled a charakteristika existujících GPS přijímačů pro mobilní zařízení, návrh metodiky pro zpřesnění výstupů GPS přijímačů.

WP9 Návrh komunikační infrastruktury pro mobilní vkládání dat - Předmětem je ověření komunikace mezi mobilním zařízením a serverovým systémem prostřednictvím GPRS a MMS. Navazuje na WP3.
Řešitel: LESPROJEKT
Výstupy: návrh metodiky pro využití GPRS a MMS a testovací protokoly.

WP10 Analýza a automatizace "post-processingu" aktualizačních údajů z mobilních zařízení - Předmětem je identifikace a popis nezbytné serverové infrastruktury pro zpracování aktualizačních údajů a jejich zařazení do geodatabáze s ohledem na kvalitu vstupních dat a následnou interakci s uživatelem v mobilním prostředí. Koordinace s WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7 a WP8.
Řešitel: VÚGTK, MU
Výstupy: přehled a algoritmický popis serverových procedur pro zpracování aktualizačních údajů.

WP11 Integrace referenční datové infrastruktury - Metodika a ověření dostatečné sady referenčních dat s existujících geodatabází a jejich integrace do navrhovaného systému. Koordinace s WP7.
Řešitel: VÚGTK
Výstupy: přehled existujících využitelných geodatabázových zdrojů a metodika jejich integrace do systému.

WP12 Návrh a implementace serverového systému - Předmětem je implementace identifikovaných serverových procedur prostřednictvím OpenSource SW. Implementace navržených komunikačních protokolů. Návaznost na WP3 a koordinace s WP10.
Řešitel: MU, LESPROJEKT
Výstupy: sada aplikací spolu s dokumentací pro zabezpečení serverové části systému.

WP13 Pilotní studie - Testování a ověření navrhovaného systému sběru dat v prostředí OPRL.
Řešitel: LESPROJEKT
Výstupy: protokoly z testování, soubor návodů pravidel pro využívání systému.


HARMONOGRAM

rok 2004 2005 2006 2007
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 70 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
WP00
WP01
WP02
WP03
WP04
WP05
WP06
WP07
WP08
WP09
WP10
WP11
WP12
WP13

KONTAKTY

Řešitel projektu:

MASARYKOVA UNIVERZITA
Žerotínovo náměstí 9, 611 37 Brno

Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc.
E-mail: konecny@geogr.muni.cz

Spoluřešitelé projektu:

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ
Ústecká 98, 250 66 Zdiby

Ing. Milan KOCÁB, MBA
Tel.: 603 426 116, E-mail:milan.kocab@vugtk.cz

LESPROJEKT - SLUŽBY s r.o.
Martinov 197, 256 01 Záryby

Ing. Jiří Krejza
Tel.: 326 971 064, E-mail: krejza@lesprojekt.cz

Zadavatel projektu

AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUPLIKY
Národní 3, 117 20 Praha 1

Tajemnice:
Ing. Ivana ČECHOVÁ
Tel.: 221 403 284, E-mail: cechova@kav.cas.cz

.

.

Masarykova univerzita, BrnoMasarykova univerzita, BrnoLaboratoř geoinformatiky a kartografie

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

Lesprojekt služby, s r.o.

.

Akademie věd České republiky

NAHORU

TÝM

Masarykova univerzita

 • RNDr. Jarmila Brázdilová
 • Mgr. Lucie Friedmannová, PhD.
 • Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc.
 • RNDr. Petr Kubíček, CSc.
 • RNDr. Karel Staněk, PhD.
 • Mgr. Zdeněk Stachoň
 • Mgr. Jiří Zbořil

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

 • Ing. Jusuf Karavdić
 • Ing. Milan Kocáb, MBA
 • Ing. Iva Skulínková
 • Mgr. Pavel Vaniš

Lesprojekt - služby s r.o

 • Ing. Petr Horák
 • RNDr. Karel Charvát
 • Ing. Jiří Krejza
 • Ing. Zbyněk Křivánek

NAHORU